Nowe logo      Oni Nas wspierają !!!biskupiec

Ubezpieczenie

Drukuj
Utworzono: wtorek, 07, sierpień 2012

                                                                                                                                      Olsztyn dnia 10.01.2019rok

Informacja dotycząca ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków osób związanych ze sportem
w Zrzeszeniu LZS w 2019 roku

 

            Warmińsko Mazurskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Olsztynie informuje, pomiędzy Warmińsko-Mazurskim Zrzeszeniem LZS w Olsztynie a GOATHER Towarzystwem Ubezpieczeń S.A., została zawarta umowa od następstw nieszczęśliwych wypadków sportowców, oraz osób związanych z kulturą fizyczną i sportem jednostek organizacyjnych oraz współpracujących z Zrzeszeniem LZS na 2019 rok, jak również zawarto umowę OC za szkody spowodowane w związku z organizowaniem imprez sportowych w 2019 r.

Ubezpieczeniu podlegają:

1/ Uczestnicy imprez sportowych organizowanych przez Samorządy Gminne, Gminne Zrzeszenia LZS i inne stowarzyszenia sportowe które opłaciły składkę ubezpieczeniową za 2019 rok w Warmińsko – Mazurskim Zrzeszeniu LZS

2/ Członkowie Ludowych Zespołów Sportowych, Ludowych Uczniowskich Klubów Sportowych, i innych stowarzyszeń będących członkami Zrzeszenia LZS .

3/ Trenerzy, instruktorzy, sędziowie oraz osoby obsługujące imprezy organizowane przez jednostki organizacyjne Zrzeszenia LZS i współpracujące z WMZ LZS.

Umowa ubezpieczenia została zawarta systemem bezimiennym

Umowa niniejsza obejmuje wypadki zaistniałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność GOATHER Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. za trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków jakie mogą się wydarzyć ubezpieczonemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uprawianiem dyscypliny sportowej to znaczy uczestnictwem w treningach, zgrupowaniach, imprezach sportowych i turystycznych, zawodach, kursach instruktorów i organizatorów sportu, rekreacji i turystyki, obozach szkoleniowych i przygotowawczych organizowanych przez jednostki określone wyżej.

Odpowiedzialność GOATHER Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. rozpoczyna się z chwilą wyjścia z domu osoby ubezpieczonej, a kończy z chwilą powrotu do domu. Dotyczy to wypadków jakim mogą ulec ubezpieczone osoby w czasie podróży w celu wzięcia udziału w treningach, zgrupowaniach, imprezach, obozach szkoleniowych i przygotowawczych.

Ustalono następujące sumy ubezpieczenia dla osób ubezpieczonych:

1. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków:

8000 PLN na wypadek 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu.

8000 PLN na wypadek śmierci

2. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla organizatorów imprez sportowych (w tym sztucznych ogni i fajerwerków): - równowartość 150000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Obsługę likwidacyjną szkody prowadzi GOATHER Towarzystwem Ubezpieczeń Zgłoszenie szkód na właściwym druku (dostępnym na stronie www.lzs.olsztyn.pl ) wraz z dokumentacją medyczną przyjmowane będzie przez WarmińskoMazurskie Zrzeszenie LZS w Olsztynie, następnie po potwierdzeniu opłacenia składki ubezpieczeniowej / członkowskiej, przekazywane będą do likwidacji dla GOATHER Towarzystwem Ubezpieczeń S.A.. Świadczenia podstawowe wypłacane będą dla osób, które uległy wypadkowi związanemu z kulturą fizyczną i sportem wg. wyszczególnienia:

1) świadczenie z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku, określone procentowo przez ubezpieczyciela do wysokości 100 %. 2) świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku, pod warunkiem, że śmierć nastąpiła w ciągu 6 miesięcy, licząc od daty wypadku – wypłacane uprawnionemu albo członkom rodziny Ubezpieczonego. Świadczenia podstawowe określone wyżej wypłacone są w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy procent uszczerbku na zdrowiu.

Odpowiedzialność GOATHER Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. rozpoczyna się od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019 roku pod warunkiem dokonania wpłaty składki ubezpieczeniowej na konto WMZLZS w Olsztynie

Przypominamy, ze zgodnie z Ustawą o Sporcie warunkiem organizowania oraz uczestniczenia w imprezach sportowych, sportowym współzawodnictwie jest posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

                                                                                                                       WMZ LZS
                                                                                                            

Zgłoszenie szkody  <<zobacz>>

Instrukcja wypełniania wniosku <<<zobacz>>>


2011.
By: Fresh Joomla templates